TR
BilgilendirmePolitikasi

Bilgilendirme Politikası

 

Amaç ve Kapsam

Bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler, kreditörler ve ilgili diğer taraflara karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde, zamanında, adil, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır.

Artı Yatırım Holding A.Ş. (“AYH”), kamuyu bilgilendirme konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatına; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) düzenlemelerine uyar; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan ilkelerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir.

Şirketin bilgi verme yükümlülüğünün kapsamına, şirketin sermaye, yönetim veya denetim bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili olduğu gerçek ya da tüzel kişiler ile şirket arasındaki hukuki ve ticari ilişkiler de girer.

AYH Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır ve tüm menfaat sahiplerine AYH İnternet Sitesi (www.artiyatirimholding.com.tr) aracılığı ile duyurulmuştur.

Yetki ve Sorumluluk

AYH Bilgilendirme Politikası’nın oluşturulmasında ve politikada yapılacak değişikliklerde Kurumsal Yönetim Komitesi’nin teklifi üzerine Şirket Yönetim Kurulu yetkilidir. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu’nun onayını takiben Şirketin web sitesinde yayınlanır ve yapılacak ilk Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulur.

Bilgilendirme Politikası’nın uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek yatırımcı ilişkileri bölümünün sorumluluğundadır.Söz konusu yetkililer, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu görevlerini yerine getirirler.

Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

SPK ve İMKB Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, AYH kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken aşağıdaki yöntem ve araçları kullanır:

 • İMKB’ye ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (“KAP”) iletilen özel durum açıklamaları
 • Periyodik olarak her çeyreksel dönem sonunda açıklanan mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve beyanlar (Elektronik ortamda KAP’a gönderilir) 
 • Yıllık faaliyet raporları (Söz konusu raporlar web sitesinde elektronik ortamda ilgililerin dikkatine sunulmaktadır.)
 • Kurumsal web sitesi (www.artiyatirimholding.com.tr)
 • T.Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler vasıtasıyla yapılan izahname, sirküler, genel kurul çağrısı, SPK tarafından onaylanan duyuru metinleri vb. ilan ve duyurular
 • Reuters, Foreks, Bloomberg gibi veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar
 • Yatırımcı ve analistlerle yüz yüze ya da tele-konferans vasıtasıyla yapılan görüşmeler Şirketi tanıtıcı, finansal ve operasyonel bilgilerin yer aldığı sunumlar
 • Telefon, elektronik posta (“e-posta”), sosyal medya, faks ve cep telefonu (wap ve benzeri teknolojiler) vb. iletişim araçları
 • Medya ve basın açıklamalar

Özel Durumların Kamuya Açıklanması

Sürekli ve içsel bilgilerden oluşan özel durum açıklamaları SPK Seri VIII, No: 54 “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” ne uygun olarak ticari sır niteliğinde bilgiler hariç olmak üzere Yatırımcı İlişkileri biriminin koordinasyonunda ilgili birimlerin tavsiyesi çerçevesinde hazırlanarak gecikmeksizin kamuya açıklanır. Özel durum açıklamaları, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla, zamanında, doğru, anlaşılabilir, yeterli ve yanıltıcı ifadelerden uzak olacak şekilde düzenlenir.

Özel Durum Açıklamaları ve Finansal Tablolar, İMKB ve SPK’nın konuyla ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yetkili elektronik imzayla Kamuyu Aydınlatma Platformu Sistemi’ne (KAP’a) gönderilir ve en geç ertesi gün yer alacak şekilde web sitesinde yayınlanır. İlgili düzenlemelerde öngörülen koşulların varlığı halinde Özel Durum Açıklamasının ertelenmesi mümkündür.

Faaliyet Raporu

Yıllık Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak her yıl Genel Kuruldan önce gerekli bilgi ve açıklamaları içerecek şekilde hazırlanmaktadır.

Yazılı ve Sözlü Basın Açıklamaları

Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, yatırımcılar tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında talebin içeriğine göre, yazılı ve/veya sözlü olarak yerine getirilir.Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Şirket çalışanları yatırımcılardan veya herhangi bir kuruluş/kişi tarafından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yönlendirili

Yatırımcı ve Analistlerle Yapılan Toplantı ve Görüşmeler

AYH gerekli gördüğü durumlarda; finansal analistlere, yatırımcılara, kreditörlere ve pay sahiplerine yönelik bilgilendirme toplantıları organize edebilir. Toplantıların önceden belirlenmiş bir takvimi olmayıp düzenlenme sıklığı ihtiyaca göre belirlenir. 

Geleceğe Yönelik Bilgilerin Açıklanması

AYH bilgilendirme politikası dahilinde, gerekli görüldüğü durumlarda beklenti ve hedeflerini Şirket verilerini dikkate alınarak açıklayabilir.Beklentilerin açıklandığı yazılı dokümanlarda beklentilerin hangi temellere dayandığı, hangi gerekçelere göre hazırlandığı verilerle birlikte açıklanır.Açıklamada, olası riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler nedeniyle gerçekleşecek sonuçların beklentilerden önemli ölçüde sapabileceğine açık bir şekilde yer verilir.Beklentilerde açıklanan bilgiler, dayanağı olmayan abartılı varsayımları, öngörüleri içeremez, yanıltıcı olamaz. Geleceğe yönelik tahminlerin daha sonra gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durum kamuya açıklanır ve söz konusu bilgiler revize edilir. Ayrıca, mevzuat ile belirlenenler dışında, Şirketin sermaye piyasasını etkileyebilecek bilgileri de açıklanır.

Kamuyu bilgilendirme yetkisine haiz olan yöneticiler tarafından, beklentilerin açıklanmasında Yönetim Kurulunca Karara bağlanmamış şirket faaliyetlerini ve stratejilerini içeren konuların bulunmamasına dikkat edilir

Haber, Söylenti ve Spekülasyonların Takibi

Şirket hakkında ulusal veya uluslararası yazılı ve görsel basında yer alan haber ve söylentiler, Üst Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından günlük olarak takip edilir. İlgili haberler düzenli olarak üst yönetime raporlanır ve doğruluğu kontrol edilir.

SPK ve/veya İMKB’den doğrulama talebi gelmesi hali dışında, prensip olarak piyasada ve/veya internet ortamında yer alan spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirilmez. Buna karşılık, Şirket hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan, şirketi temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan ve daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, Kurulca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar ve diğer kamuyu aydınlatma dokümanları kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, Şirket tarafından alınmış bir erteleme kararı olmadıkça, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda, Kurul veya ilgili borsa tarafından herhangi bir uyarı, bildirim veya talep beklenmeksizin Şirket tarafından derhal kamuya açıklama yapılır.

Ayrıca, basın-yayın organlarında çıkan haber ve söylentilere ilişkin olarak, özel durum açıklaması yükümlülüğü getirmemesine rağmen tarafımızca açıklama yapılması istenmesi halinde, ilgili açıklama yine aynı yetkililer tarafından yapılır.

Açıklanması Ertelenen Bilgilerle İlgili Haberler

AYH’in meşru çıkarlarının korunması amacıyla açıklanması ertelenen bir bilgi konusunda, bilginin gizliliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına rağmen basında haber çıkması halinde ilke olarak sessiz kalınır. Ancak AYH ve yatırımcıların çıkarlarının korunması amacıyla gerekiyorsa, söz konusu haberler için açıklama yapılabilir.

Erteleme süresince haber ile çelişen açıklama yapılmaz veya herhangi başka bir yorumda bulunulmaz. Süreç hakkında bilgi verilemeyeceği, gelişmeler netleşince kamuya açıklama yapılacağı ifade edilebilir

T. Ticaret Sicil Gazetesi’nde Yapılan İlanlar ve Duyurular

Sermaye Piyasası Kanunu, T. Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmemiz gereği, Genel Kurul, sermaye artırımı ve temettü ödemesine ilişkin duyurular gerek T. Ticaret Sicil Gazetesi, gerekse günlük gazeteler vastası ile yapılır

İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler

İçsel bilgiye sahip AYH çalışanları ile iletişim içinde olunan diğer taraflar, özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan İMKB'de açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirilirler.

Genel ilke olarak, AYH ve AYH nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek tüm bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar.Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşılırsa derhal özel durum açıklaması yapılır.

Bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde ise erteleme kararı anında erteleme konusu bilgiye sahip olan kişilerin listesi çıkarılır ve bu kapsamda “AYH İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi” güncellenir. Hem bu kişilerin hem de bu kişiler dışında bilgiye sahip olan tarafların bilgilendirilmesi için gerekli çalışmalar yerine getirilerek makul tedbirler alınır.

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kurulu’nca çıkarılan Seri:VIII No:54 sayılı Tebliğ uyarınca, sermayeyi temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin, ortaklık içinde idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından gerçekleştirilen tüm işlemler, işlemi yapan tarafından ilgili borsaya bildirilir. İdari sorumluluğu olan kişiler ile bunlarla yakından ilişkili kişilerin tespitinde anılan Tebliğ hükümlerinde vazedilen kriterler esas alınır.

Kurumsal Web Sitesi

Kurumsal web sitesi (www.artiyatirimholding.com.tr) kamunun aydınlatılmasında aktif olarak kullanılır. SPK kurumsal yönetim ilkeleri paralelinde, kurumsal web sitesinde yeralan bilgiler, yabancı yatırımcıların yararlanması açısından İngilizce olarak da hazırlanır.Özel durum açıklamaları ve kamuya yapılan diğer duyurular ile Holdinge ilişkin detaylı bilgi ve veriler, kurumsal web sitesinde yer alır. Kurumsal web sitesi, menfaat sahiplerinin bilgiye hızlı ve kolay erişimini sağlayacak şekilde organize edilir. Web sitesinde yeralan bilgiler sürekli güncellenir.Aynı zamanda, karşılaştırılabilirliği teminen geçmişe yönelik bilgiler, sistematize edilmiş şekilde kurumsal web sitesinde muhafaza edilir.Kaliteli bilgiye erişim imkanı olarak kurumsal web sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara önem verilir.Web sitesinin güvenliği, AYH’in teminatı altındadır.

Tüm menfaat sahiplerinin soru, görüş ve bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından en kısa sürede cevaplandırılır.Adıgeçen bölümün mektup adresi, telefon ve fax bilgileri ile eposta edresi kurumsal web sitesinde, menfaat sahiplerinin bilgisine sunulur.

Web sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.

 • Kurumsal,
 • Genel Bakış, Değerlerimiz, Vizyon ve Misyon,
 • Başkan’ın Mesajı,
 • Yönetim,
 • İnsan Kaynakları,
 • Yatırımcı Köşesi,
 • Şirketin Ortaklık Yapısı
 • Şirket Ana Sözleşmesi
 • Yönetim Kurulu - Denetim Kurulu ve Komiteler hakkında bilgi
 • Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları,
 • Ticaret Sicil Bilgileri,
 • Imtiyazli Paylar Hakkında Bilgi,
 • İzahnameler ve Halka Arz Sirküleri,
 • Ücret Politikası, 
 • Kar Dağıtım Politikası,
 • Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu,
 • Genel Kurul Bilgileri,
 • Genel Kurul Toplantı Gündemi,
 • Genel Kurul Tutanakları,
 • Özel Durum Açıklamaları,
 • Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları,
 • İştirakler (Altınyağ Kombinaları A.Ş ve Endeks Gay. ve Mad. Enerji San. Ve Tic A.Ş)
 • Basın Odası
 • Haberler,
 • Basın Bültenleri,
 • Görseller,
 • Basın İletişimi,
 • İletişim.