TR
Bloglar

Duyuru


BİLGİLENDİRME NOTU

 

Artı Yatırım AŞ Hakkında  

Artı Yatırım Holding A.Ş., 22.02.2006 tarihinde kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren halka açık yapıda bir anonim şirkettir. Şirket sermayesi A ve B grubu paylardan oluşmaktadır. A grubu imtiyazlı paylar toplam sermeyenin %1’ni temsil etmekte ve yönetimi belirleme yetkisine sahiptir. B grubu paylar sermayenin %99 unu oluşturmaktadır ve halka açıktır.

 

A grubu Payların devralınması, gerekçesi ve izlenen strateji

A grubu Paylar Yalçın Yalçınkaya tarafından 07.05.2020 tarihinde Mustafa Uğur Bayraktar’dan devralınmıştır. Devralma sırasında ve son üç yıl içinde Artı Yatırımın ticari ve mali bir faaliyeti bulunmamaktadır.

İş İnsanı Yalçın Yalçınkaya Artı Yatırımı büyüme potansiyeli olan şirketlerin fon ihtiyacının sermaye piyasalarından karşılanmasını sağlamak, bu şirketleri Artı Yatırımın halka açık bünyesine dahil etmek için devralmıştır.

Devir işlemi Ticaret siciline tescil edilmiş ve KAP ta gerekli bildirimler yapılmıştır.

Devir işlemlerinin tamamlanmasını takiben sermaye piyasaları, şirket yönetimi ve denetimi konularında kurumsal deneyimleri olan bir Yönetim Kurulu oluşturulmuştur. Oluşturulan Yönetim Kurulu Şirketin geleceği ile ilgili iş planları ve stratejileri üzerine çalışmış, bu süreç ile ilgili olarak SPK, Borsa İstanbul ve yatırımcı ilişkilerinin yürütülmesi ve hukuki konularda hizmet almak üzere Piramit Menkul Kıymetler ve Kırbıyık Hukuk bürosu ile anlaşma yapılmıştır.

Yönetim Kurulu, uygulamayı planladığı sermaye artışı ve geçmişten devreden alacakların tahsili konularında SPK ve Borsa İstanbul yetkileri ile görüşmeler yapmıştır. Yapılan bu görüşmeler sonucu şirketin geçmişten kaynaklanan alacaklarının tahsili ile banka ve resmi kurumlara olan borçlarının ödenmesi öncelikle ele alınması konusunda hareket edilmesine karar vermiştir.

Şirkete faaliyet kazandırılması ve öz kaynak yapısının güçlendirilmesi için bedelli sermaye artırımı ve bu suretle elde edilecek kaynakların yine şirket bünyesinde kalacak şekilde büyüme potansiyeli olan şirketlere sermaye yolu ile iştirak etme stratejisi benimsenmiştir.

 

Devir sonrası gerçekleştiren işlemler

Oluşturulan iş planı ve stratejisi ne uygun olarak Yönetim Kurulu’nca aşağıda belirtilen işler, başvurular ve bildirimler yapılmıştır.

      
 1. 05.2020 tarihinde Yalçın Yalçınkaya tarafından SPK Zorunlu Pay Alım Teklifi Başvurusunda bulunulmuştur. Zorunlu pay alım teklif fiyatı yapılan değerleme çalışması ve SPK’nın onayı ile 0,87 kuruş belirlenmiştir. Pay alım teklifi 05.08.2020 tarihinde sonlanmış alım teklifine katılan olmamıştır.

 

      
 1. 07.2020 tarihinde Şirket alacaklarının tahsiline ilişkin Mustafa Uğur Bayraktar-Müjdat Uslu- Erdal Can Alkoçlar’a noter marifeti ile ihtarnameler gönderilmiş ve bu konu hakkında KAP açıklaması yapılmıştır.

 

 

      
 1. 08.2020 tarihinde Şirketin önceki yöneticileri olan Necati Özdemir, Maruf Dindar, Mustafa Uğur Bayraktar’a Şirket kayıtlarında olan ve devri tamamlanmamış menkul senetlerin ve demirbaşların teslimine ilişkin ihtarname gönderilmiştir.

 

      
 1. 08.2020 tarihinde SPK'ya olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin bilgi verilmiş, tedbir alınması talep edilmiş, olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine karşı yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğine ilişkin KAP açıklaması yapılmıştır.

 

      
 1. 09.2020 tarihinde Mustafa Uğur Bayraktar tarafından Şirket’ten çekilen tutarlar ve Denizbank tarafından kullandırılan krediye ilişkin bilgi talep etmek maksadıyla Denizbank ve Deniz Yatırım’a ihtarname gönderilmiştir.

 

      
 1. 09.2020 tarihinde Bedelli Sermaye Artırımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı alınmış ve KAP ta açıklanmıştır.

 

      
 1. 09.2020 tarihinde olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine karşı yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğine ilişkin KAP ‘ta açıklama yapılmıştır.

 

      
 1. 10.2020 tarihinde olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine karşı yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğine ilişkin KAP ‘ta açıklama yapılmıştır.

 

      
 1. 09.2020 tarihinde Bedelli sermaye artırımına ilişkin izahname SPK’ya gönderilmiş, sermaye artırımı sonrası kalan payların halka arz edilmesi, satılmayan payların halka arz fiyatının ortalamasından Yalçın Yalçınkaya tarafından satın alma taahhüdü verildiği ve satın alınan payların 1 yıl süre ile borsada satılmayacağı taahhüt edilmiştir.

 

      
 1. 11.2020 tarihinde Denizbank A.Ş. ile yapılan görüşmeler neticesinde Şirket’in kredi borçlarının ödenmesi için Mustafa Uğur Bayraktar’dan 3.256.327 TL kredi borcu tahsil edilmiştir. Mustafa Uğur Bayraktar’ın şirkete olan borcu bu nispette azalmıştır. KAP ta ilgili açıklama yapılmıştır.

 

      
 1. 12.2020 tarihinde SPK tarafından talep edilen şirketin geçmiş yıllarda iştiraki olan Endeks Gayrimenkul AŞ’nin değerlemesi ilişkin olarak SPK tarafından belirlenen 3 değerleme şirketinden ilgili değerleme çalışmasını yapmayacakları yönünde geri dönüşler olmuş, konu hakkında SPK bilgilendirilmiş ve konu hakkında ne yapılması istendiğine ilişkin bilgi talep edilmiştir.

 

      
 1. 01.2021 tarihinde olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine karşı yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğine ilişkin KAP ’ta açıklama yapılmıştır.

 

      
 1. 01.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulunun talebi üzerine TTK 376 maddesine göre bilanço hazırlanmış ve KAP ta ilan edilmiş Borsa İstanbul’a bilgi verilmiştir

Yönetim Kurulumuz yukarıda kronolojik olarak sıralanan işler, bildirimler ve başvurular haricinde yaptığı detaylı incelemelerde Hisse devri öncesi yaklaşık 40 milyon TL’yi aşkın tutarında şirket kaynağının Müjdat Uslu, Mehmet Nurettin Çevik ve Mustafa Ugur Bayraktar tarafından şirket dışına usulsüz olarak çıkarıldığına dair önemli bulgular elde etmiş konu hakkında SPK na bilgi aktarmıştır. Bu çalışmalar sonucu Mustafa Ugur Bayraktar Denizbank’a olan borcu kapatmış kapatılan borç kadar Mustafa Uğur Bayraktarın alacağından mahsup edilmiştir.

 

Ayrıca şirketin geçmiş dönemlere ait muhasebe, bağımsız denetim, ticaret siciline olan borçları ile şirket yönetiminin maaş ve huzur hakları Yalçın Yalçınkaya tarafından karşılanmıştır. Devir öncesi Yönetimden kalan ödenmemiş vergi ve SGK borçları yaklaşık 900.000TL yapılandırılmış Yapılandırılan borç taksitleri Yalçın Yalçınkaya tarafından ödenmeye başlanmıştır.

 

Sermaye artırımı başvurusunun reddedilmesi ve kot dışı kalma durumu;

Eylül 2020 tarihinde başlayan sermaye artırım ve halka arz başvuru süreci hazırlanan İzahnamenin 03 Şubat 2021 tarihinde SPK’na teslim edilmesi ile tamamlanmış, bu süreçte görevli SPK uzmanı, bağımsız denetim kuruluşu, aracı kurum ve hukuk müşavirliği ile yoğun çalışmalar yapılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu 18.02.2021 tarihinde aldığı karar ile aşağıda kısaca özetlenen gerekçeler nedeniyle başvuruyu ret etmiştir.

Borsa İstanbul 01.03.2021 tarihli yazı ile Şirkettin kottan çıkarıldığını bildirmiştir.

SPK’nın gerekçeli kararı 03 Mart 2021 tarihinde şirkete ulaşmıştır.

SPK Kararın özet gerekçeleri:

      
 • Sermaye artırımından elde edilen fon ile iştirak edilecek şirketin sermaye artırımında kullanılmasının Artı yatırımın faaliyetlerine ve finansal durumuna etkisinin belirsiz olduğu,
 •     
 • Müjdat Uslu, Mustafa Uğur Bayraktar ve Erdal Can Alkoçlar’dan olan alacağın tahsili konusunda yürütülen süreçlerde aksaklık olduğu,
 •     
 • 2018 yılında gerçekleşen Endeks Gayrimenkul A.Ş. paylarının Mehmet Nurettin Çevik’e satılması işleminde değerleme raporunu hazırlama yükümlülüğünün yerine getirilmediği,
 •     
 • Halka arzdan elde edilecek fonlar ile ticari alacakların tahsili için gerekli hukuk masrafları ve teminat oluşturma işlemlerinde kullanılmasının uygun olmadığı,
 •     
 • 12.2019 tarihli finansal tablolarda şirketin sermaye ve yedek akçeler toplamının %96’sının karşılıksız kaldığının görülmesine rağmen finansal raporların açıklandığı tarihte yönetimde olan Şirket yönetim kurulu üyelerinin Kurul düzenlemelerine uyulmaması,

Karar sonrası izlenecek süreç

      
 1. Sermaye artırım sürecinin Covid-19 nedeniyle SPK tarafından 4 ay gibi uzun bir süre boyunca değerlendirilmesi ve sonrasında alınan kottan çıkarma kararı nedeniyle mağdur olan şirket ortaklarının mağduriyetinin giderilmesi açısından SPK ve borsa ile görüşmeler yapılmıştır. Oluşan mağduriyetin giderilmesi için belli bir süre için sadece şirket ortaklarının alım satım yapabileceği geçici bir işlem platformu oluşturulması önerisi SPK’na ve Borsa İstanbul’a önerilecektir.

 

      
 1. Öte yandan, gerekçeli kararda belirtilen geçmiş yönetimlerin döneminde (devir öncesi) oluşan alacakların tahsili konusunda yasal süreçlerin hızlandırılması geçmiş dönemde şirketin öz kaynak kaybına uğratan usulsüz işlemler ile ilgili Mehmed Nurettin Çevik ve Mustafa Uğur Bayraktar hakkında, 2021/48678 soruşturma numarası ile İstanbul ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA, güveni kötüye kullanma, bedelsiz senedi kullanma, özel belgede sahtecilik, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından dolayı cezalandırılması istemiyle başvuruda bulunulmuştur.

 

      
 1. Yasal olarak yapılması zorunlu genel kurul gündeminin oluşturulması ve SPK’nın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

 

      
 1. Şirkete yeni faaliyet kazandırılması, öz kaynak yeterliliğinin sağlanması için bedelli, tahsisli ya da şirket birleşme ve devralma gibi tüm alternatiflerin yeniden değerlendirilmesine, izlenecek sürecin SPK kurulu ile koordineli bir şekilde yürütülmesine karar verilmiştir.

 

      
 1. Şirkete faaliyet kazandırılması ve öz kaynak oluşturulması çalışmalarında kotasyon şartlarının sağlanmasına ve konu ile ilgili Borsa İstanbul ile koordineli bir çalışma yürütülmesine karar verilmiştir.

 

      
 1. Yukarıda bahsi geçen tüm kararlar ve bu kararların uygulaması süreçlerinde Hissedarlar ile birlikte hareket edilmesinin hem şirket hem de hissedarlar açısından büyük önem taşıdığından hareketle hissedarlar ile açık şeffaf bir bilgilendirme politikası yürütülmesine, şirket ve süreçleri hakkında eksik, yanıltıcı bilgi verenler hakkında gerekli yasal süreçlerin işletilmesine karar verilmiştir

 

      
 1. Artı Yatırım AŞ’nin Yalçın Yalçınkaya’nın diğer şirketleri ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Artı Yatırımın sermaye artışı ve yeniden yapılandırılması süreçlerinde Yalçın Yalçınkaya ve diğer şirketleri arasında varsayımsal olarak ilişkiler tasarlayan ve bu konuda somut dayanağı olmayan, yalan, yanlış bilgi üreten tüm kişi ve kurumlar hakkında Cumhuriyet Savcılığı nezdinde Suç Duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.

 

Sonuç olarak, Artı Yatırım AŞ’nin Borsa İstanbul Kot dışında kalması suretiyle oluşan mağduriyet sadece şirketin paylarını elinde bulunduranları değil şirket yönetimini de derinden etkilemiştir.

Şirket Yönetim Kurulumuz yaşanan mağduriyetin bir an önce giderilmesi için başta SPK, Borsa İstanbul ve ortaklar ile eşgüdümlü çalışma arzusu ve gayreti içindedir. Bu süreçte tüm hissedarların Yönetim Kurulunun ortaya koyduğu bu çabayı ve çalışmaları desteklemesini beklemekteyiz. 08.03.2021

 

Ortaklarınıza saygı ile duyururuz.

Artı Yatırım Holding A.Ş.

Yönetim Kurulu