TR
EtikKurallar

Etik Kurallar

 
 

 

Artı Yatırım Holding A.Ş. etik ilkeleri tüm çalışanlar ile Şirket içi ilişkilerini ve Şirketin tüm menfaat sahipleri ile olan ilişkilerini düzenleyen vazgeçilmez bir kurallar bütünüdür.

Artı Yatırım Holding A.Ş. (“AYH”), Yönetim Kurulu da dahil olmak üzere tüm çalışanlarının en yüksek iş etiği standartlarına uymasını ve işlerini özenli etik, profesyonel ve yasal standartlara gore yönetmesini ve yürütmesini beklemektedir.

Sözü edilen ilkeler Artı Yatırım Holding A.Ş. açısından temel öneme haizdir ve bu kurallara uyulmaması işten çıkarma ve disiplin uygulamalarına neden olabilir.

Artı Yatırım Holding A.Ş.’nin Açıklanan İş Etiği İlkeleri

1. Kanunlara, Yönetmeliklere ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyulması

 • Başta mevzuat olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası kurallara ve şirket içi düzenlemelere istisnasız uyum sağlanır.
 • Yatırımcılarla ve hissedarlarla olan ilişkilerde ayrım gözetmeksizin bağlı olunan tümyasalara, yönetmeliklere ve kurallara uygun davranılır.
 • Tüm mali işlemler Genel Kabul görmüş muhasebe ilkelerine gore doğru ve zamanında kaydedilir. Tüm ödeme ve işlemlerin doğalarını ve amaçlarını açık bir şekilde tanımlayan ve açıklayan uygun belgelerle desteklenmesi sağlanır.
 • Kurumsal Yönetim ilkeleri konusunda çalışanlarını bilgilendirir, şirket içerisinde benimsenmesini sağlar ve bu ilkelere tam uyum gösterilmesini gözetir.
 • Kamuya sunmuş olduğu her türlü bilginin anlaşılır, doğru, açık, zamanında ve eksiksiz olmasını sağlar.
 
2. Çalışanlara karşı sorumluluklar
 
 • Çalışanlarının güvenli, sağlıklı ve iş koşullarına uygun ortamlarda görev yapmalarını sağlar.
 • Cinsiyet,cinseleğilimler, medenihal, inanç, renk, ırk, din, yaş, etnik köken, uyruk, vatandaşlık durumu veya maluliyet üzerinden ayrım yapılmaz.
 • Çalışanlarına eğitim, kariyer, işe alım ve terfigibikonulardaadildavranır, eşitolanaklarsunar.
 • Her iş için uygun sayıda çalışanın istihdamına özen gösterir,  mesai saatlerinin bilincinde olarak hareket edilmesine dikkat eder. Her  çalışanın yıllık izin kullanımının öneminin bilincinde olarak izin kullanımının düzenli olarak gerçekleşmesini sağlar.
 • Çalışanların mevzuat dolayısıyla oluşabilecek haklarının zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesine özen gösterir.
 
3. İşin adil ve dürüst bir şekilde yürütülmesi
 • Sektörün gelişmesi, ortak menfaatlerinin gözetilmesi ve sektöre olan güvenin sürekliliğinin sağlanması konusunda titiz davranır.
 • Rakip sector şirketleriyle ilişkilerinde adil rekabet koşullarını gözetir.
 • Artı Yatırım Holding A.Ş. çalışanları hükümet yetkilileri ve karar alma gücüne sahip tüm kişiler dahil olmak üzere rüşveti reddederler.
 • Tedarikçiler, aracılar veya diğer üçüncü parti temsilcilerle iş yaparken hediyeler ve eğlence ile ödün vererek uzlaşma sağlanmadığı garanti altına alınır.
 • AYH, işleri, uygulamaları, operasyonları ve çalışanlarına yönelik olarak elde edilen tüm bilgilere “gizli bilgi” muamelesi gösterir ve yalnızca görevlerin yasalara uygun şekilde yerine getirilmesi için kullanılır.

 4. Çıkar çatışması durumlarının önlenmesi

 • Bir AYH çalışanının, onun ailesinin veya bir yakınının, çalışanın şirket içerisindeki pozisyonundan faydalanarak şahsi menfaat sağlaması; vereceği iş kararlarından veya sahip olduğu gizli bilgilerden fayda sağlayabilecek kişi yada organizasyonlarla yakın ilişki içine girmesi yasaktır.
 • Görevleri esnasında çalışanlar şirket yararını korumaya özen gösterir, kendilerine veya yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınırlar.
 • Çalışanın pozisyonundan dolayı uygun olmayan kişisel menfaatler elde etmesi durumu da bir çıkar çatışması durumudur. Hiç bir çalışan, şirket operasyonlarından şahsen, aile üyeleri veya herhangibir yakını lehine yarar sağlayamaz; şirket mülklerini, bilgilerini ve pozisyonlarını şahsi çıkarları için kullanamaz, şirket ile rekabete giremez.

AYH Yönetim Kurulu ve Şirket Yöneticileri;

 • Kişisel ilişkileri veya mali veya Ticari menfaatleri ve AYH’e karşı sorumlulukları arasında doğan veya doğabilecek menfaat çatışmalarını etik bir şekilde değerlendirmek dahil olmak üzere dürüst ve güvenilir davranacaklarını,
 • Pay sahipleri aleyhine sonuç doğurabilecek baskılara boyun eğmeyeceklerini ve maddi menfaat kabul etmeyeceklerini,
 • Yönetimde söz sahibi olan pay sahiplerinin ve üst düzey yöneticilerin pay alım satımlarının bildirime tabi olduğunu,
 • Şirket ile ilgili gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgileri kamuya açıklamayacaklarını,
 • Kamuya açıklanan veya şirketin kayıtlı olduğu sermaye piyasaları düzenleyicilerine gönderilen tüm raporlar ve belgelerde tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır açıklamalar yapacaklarını, beyan eder.