TR
Haberler

ARTI 2nci Genel Kurul İlan


İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Ticaret Sicil No: 578747-0

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 08.10.2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET (2. TOPLANTI)

 

 

Ticari Adresi: Barbaros Mah. Ihlamur Bul. No: 3 İç Kapı No: 15 Ataşehir / İstanbul Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin 20.08.2021 tarihinde yapılan ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli çoğunluk sağlanamadığından tehir edilen 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin olağan genel kurulunun

2. toplantısı, 08.10.2021 tarihinde, saat 10:00’da, Tryp by Wyndham İstanbul Ataşehir, Küçükbakkalköy Mah. Rüya Sok. No:2-6 İç Kapı No:1 Ataşehir/İSTANBUL adresinde, aşağıda da belirtilmiş olan aynı gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca 08.10.2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan söz konusu 2. Toplantıda, toplantı nisabı aranmamaktadır.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir hisseye sahip olanlar, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılabilirler.

Genel Kurul Toplantısına fiziken katılacak ortaklarımızın toplantı öncesinde kimlik göstermeleri yeterli olmakta, vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın ise noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekâletnameyi, toplantı gününden önce Kuzguncuk Mahallesi Gümüşyolu Cad. No:22 Üsküdar/İstanbul adresine ulaştırmaları ve vekilin toplantı öncesinde kimlik göstermesi gerekmektedir. Ayrıca kimlik ve hesaplarındaki paylarına ilişkin bilgileri gizlenmiş olan ve bu sebeple şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat ederek, en geç Genel Kurul toplantısından 1 (bir) gün öncesine kadar gizlenmiş olan kimlik ve paylarına ilişkin bilgiler üzerindeki kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Türk Ticaret kanununun (TTK) 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda, şahsen veya vekil aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısına şahsen veya vekilleri aracılığıyla katılmak isteyen ortaklarımızın bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS’de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

2018, 2019 ve 2020 faaliyet yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları, Türk Ticaret Kanunu’nun 376. maddesi uyarınca hazırlanan rapor ile Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım Önerisi ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Kuzguncuk Mahallesi Gümüşyolu Cad. No:22 Üsküdar/İstanbul adresinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile gerekli açıklamaları içeren bilgi notları ve vekâletname örneği şirketimizin www.artiyatirimholding.com.tr adresindeki internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul sisteminde yer alacaktır.

 

Sayın Ortaklarımızın bilgisine sunulur.

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

 

 

 

 

 

Yalçın Yalçınkaya                     Şahin Arslantaş

 

 

 

 

GÜNDEM:

 1. Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
 2. 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları’nın okunması ve müzakeresi,
 3. 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporları’nın okunması ve müzakeresi,
 4. 2018, 2019 ve 2020 yılları Hesap Dönemine ilişkin Finansal Tablolar’ın okunması, müzakeresi ve Genel Kurul’un onayına sunulması,
 5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket’in 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul’un onayına sunulması,
 6. 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı yapılmaması hususundaki önerisinin Genel Kurul’un onayına sunulması,
 7. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınması,
 8. Yönetim Kurulu üyelerinin dağıtılan huzur hakkı tutarlarının onaylanması, huzur haklarının tespitinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
 9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı hesap dönemi bağımsız denetçisi olarak Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin belirlenmesine ilişkin 07.08.2020 tarihli yönetim kurulu kararlarının genel kurul onayına sunulması ve 2021 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçimi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
 10. Şirket Esas Sözleşmesi’nin Şirketin Unvanı başlıklı 2. Maddesi, Şirketin Merkez ve Şubeleri başlıklı

3. Maddesi, Sermaye ve Hisse Senetleri başlıklı 7. Maddesinin işbu yönetim kurulu kararı ekinde yer verilen ve T.C. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış tadil tasarında öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

 1. Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve ilgili mevzuat uyarınca TTK’nın 376. maddesi kapsamında hazırlanan Raporun okunması ve TTK’nın 376. maddesi uyarınca Şirket’in mevcut durumu ve yükümlülükleri hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
 2. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, mevcut ise, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,
 3. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin Genel Kurul’un onayına sunulması,

 

 1. Mevcut ise 2018, 2019 ve 2020 yılları içerisinde yapılan bağış ve yardımların hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
 2. Dilekler ve kapanış.

 

 

VEKÂLETNAME

 

Artı Yatırım Holding A.Ş.’nin 08.10.2021 günü, saat 10:00’da, Tryp by Wyndham İstanbul Ataşehir, Küçükbakkalköy Mah. Rüya Sok. No:2-6 İç Kapı No:1 Ataşehir/İSTANBUL adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan

..............................................................’yi vekil tayin ediyorum.

 

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

 

 

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

 1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
 1. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 2. Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 3. Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

 

No

Gündem Maddeleri

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

1.

Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve Genel

Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

 

 

 

2.

2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin Yönetim Kurulu

Faaliyet Raporları’nın okunması ve müzakeresi,

 

 

 

3.

2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin Bağımsız Denetim

Raporları’nın okunması ve müzakeresi,

 

 

 

4.

2018, 2019 ve 2020 yılları Hesap Dönemine ilişkin

Finansal Tablolar’ın okunması, müzakeresi ve Genel Kurul’un onayına sunulması,

 

 

 

5.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket’in 2018, 2019 ve 2020

yıllarına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul’un onayına sunulması,

 

 

 

6.

2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı yapılmaması hususundaki önerisinin Genel

Kurul’un onayına sunulması,

 

 

 

 

7.

Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim

Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınması,

 

 

 

8.

Yönetim Kurulu üyelerinin dağıtılan huzur hakkı

tutarlarının onaylanması, huzur haklarının tespitinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

 

 

 

9.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı hesap dönemi bağımsız denetçisi olarak Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin belirlenmesine ilişkin 07.08.2020 tarihli yönetim kurulu kararlarının genel kurul onayına sunulması ve 2021 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçimi hususunun görüşülmesi ve

karara bağlanması,

 

 

 

10.

Şirket Esas Sözleşmesi’nin Şirketin Unvanı başlıklı 2. Maddesi, Şirketin Merkez ve Şubeleri başlıklı 3. Maddesi, Sermaye ve Hisse Senetleri başlıklı 7. Maddesinin işbu yönetim kurulu kararı ekinde yer verilen ve T.C. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış tadil tasarında öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi

ve karara bağlanması,

 

 

 

11.

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve ilgili mevzuat uyarınca TTK’nın 376. maddesi kapsamında hazırlanan Raporun okunması ve TTK’nın 376. maddesi uyarınca Şirket’in mevcut durumu ve yükümlülükleri hakkında hissedarlara

bilgi verilmesi,

 

 

 

12.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, mevcut ise, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya

menfaat hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,

 

 

 

13.

Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin

verilmesinin Genel Kurul’un onayına sunulması,

 

 

 

14.

Mevcut ise 2018, 2019 ve 2020 yılları içerisinde yapılan bağış ve yardımların hakkında Genel Kurul’a bilgi

verilmesi,

 

 

 

15.

Dilekler ve kapanış.

 

 

 

 

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

 

 1. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
 1. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

 

 1. Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
 2. Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

 

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

 

 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
 1. Tertip ve serisi:*
 2. Numarası/Grubu:**
 3. Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

 1. Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
 2. Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

 

 1. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

 

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

 

 

İMZASI

 

"Şirketimizin 20.08.2021 tarihinde yapılan ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli çoğunluk sağlanamadığından tehir edilen 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin olağan genel kurulunun 2. toplantısı, 08.10.2021 tarihinde, saat 10:00’da, Tryp by Wyndham İstanbul Ataşehir, Küçükbakkalköy Mah. Rüya Sok. No:2-6 İç Kapı No:1 Ataşehir/İSTANBUL adresinde, aşağıda da belirtilmiş olan aynı gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca 08.10.2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan söz konusu 2. Toplantıda, toplantı nisabı aranmamaktadır."