TR
Haberler

Genel Kurul Toplantısına Davet;


İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

 

Ticaret Sicil No: 578747-0

 

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

 

 

Ticari Adresi: Barbaros Mah. Ihlamur Bul. No: 3 İç Kapı No: 15 Ataşehir / İstanbul

 

Genel Kurul Toplantısına Davet;

 

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 26/07/2021 tarihli almış olduğu karara istinaden; 20/08/2021 tarihinde, saat: 10:00’da, Tryp by Wyndham İstanbul Ataşehir, Küçükbakkalköy Mah. Rüya Sok. No:2-6 İç Kapı No:1 Ataşehir/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir hisseye sahip olanlar, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılabilirler.

Genel Kurul Toplantısına fiziken katılacak ortaklarımızın toplantı öncesinde kimlik göstermeleri yeterli olmakta, vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın ise noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekâletnameyi, toplantı gününden önce Kuzguncuk Mahallesi Gümüşyolu Cad. No:22 Üsküdar/İstanbul adresine ulaştırmaları ve vekilin toplantı öncesinde kimlik göstermesi gerekmektedir. Ayrıca kimlik ve hesaplarındaki paylarına ilişkin bilgileri gizlenmiş olan ve bu sebeple şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat ederek, en geç Genel Kurul toplantısından 1 (bir) gün öncesine kadar gizlenmiş olan kimlik ve paylarına ilişkin bilgiler üzerindeki kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Türk Ticaret kanununun (TTK) 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda, şahsen veya vekil aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısına şahsen veya vekilleri aracılığıyla katılmak isteyen ortaklarımızın bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS’de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

2018, 2019 ve 2020 faaliyet yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları, Türk Ticaret Kanunu’nun 376. maddesi uyarınca hazırlanan rapor ile Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım Önerisi ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Kuzguncuk Mahallesi Gümüşyolu Cad. No:22 Üsküdar/İstanbul adresinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile gerekli açıklamaları içeren bilgi notları ve vekâletname örneği şirketimizin www.artiyatirimholding.com.tr adresindeki internet sitesinde yer alacaktır.

 

Sayın Ortaklarımızın bilgisine sunulur.

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

 

 

 

 

 

Yalçın Yalçınkaya                  Şahin Arslantaş

 

 

 

GÜNDEM:

 1. Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
 2. 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları’nın okunması ve müzakeresi,
 3. 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporları’nın okunması ve müzakeresi,
 4. 2018, 2019 ve 2020 yılları Hesap Dönemine ilişkin Finansal Tablolar’ın okunması, müzakeresi ve Genel Kurul’un onayına sunulması,
 5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket’in 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul’un onayına sunulması,
 6. 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı yapılmaması hususundaki önerisinin Genel Kurul’un onayına sunulması,
 7. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınması,
 8. Yönetim Kurulu üyelerinin dağıtılan huzur hakkı tutarlarının onaylanması, huzur haklarının tespitinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
 9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı hesap dönemi bağımsız denetçisi olarak Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin belirlenmesine ilişkin 07.08.2020  tarihli yönetim kurulu kararlarının genel kurul onayına sunulması ve 2021 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçimi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
 10. Şirket Esas Sözleşmesi’nin Şirketin Unvanı başlıklı 2. Maddesi, Şirketin Merkez ve Şubeleri başlıklı 3. Maddesi, Sermaye ve Hisse Senetleri başlıklı 7. Maddesinin işbu yönetim kurulu kararı ekinde yer verilen ve T.C. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış tadil tasarında öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
 11. Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve ilgili mevzuat uyarınca TTK’nın 376. maddesi kapsamında hazırlanan Raporun okunması ve TTK’nın 376. maddesi uyarınca Şirket’in mevcut durumu ve yükümlülükleri hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
 12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, mevcut ise, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,
 13. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin Genel Kurul’un onayına sunulması,
 14. Mevcut ise 2018, 2019 ve 2020 yılları içerisinde yapılan bağış ve yardımların hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
 15. Dilekler ve kapanış.

 

 

VEKÂLETNAME

 

Artı Yatırım Holding A.Ş.’nin 20/08/2021 günü, saat 10:00’da Tryp by Wyndham İstanbul Ataşehir, Küçükbakkalköy Mah. Rüya Sok. No:2-6 İç Kapı No:1 Ataşehir/İSTANBUL adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................’yi vekil tayin ediyorum.

 

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

 

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

 

No

Gündem Maddeleri

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

 1.  

Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

 

 

 

 1.  

2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları’nın okunması ve müzakeresi,

 

 

 

 1.  

2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporları’nın okunması ve müzakeresi,

 

 

 

 1.  

2018, 2019 ve 2020 yılları Hesap Dönemine ilişkin Finansal Tablolar’ın okunması, müzakeresi ve Genel Kurul’un onayına sunulması,

 

 

 

 1.  

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket’in 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul’un onayına sunulması,

 

 

 

 1.  

2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı yapılmaması hususundaki önerisinin Genel Kurul’un onayına sunulması,

 

 

 

 1.  

Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınması,

 

 

 

 1.  

Yönetim Kurulu üyelerinin dağıtılan huzur hakkı tutarlarının onaylanması, huzur haklarının tespitinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

 

 

 

 1.  

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı hesap dönemi bağımsız denetçisi olarak Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin belirlenmesine ilişkin 07.08.2020  tarihli yönetim kurulu kararlarının genel kurul onayına sunulması ve 2021 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçimi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,

 

 

 

 1.  

Şirket Esas Sözleşmesi’nin Şirketin Unvanı başlıklı 2. Maddesi, Şirketin Merkez ve Şubeleri başlıklı 3. Maddesi, Sermaye ve Hisse Senetleri başlıklı 7. Maddesinin işbu yönetim kurulu kararı ekinde yer verilen ve T.C. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış tadil tasarında öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

 

 

 

 1.  

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve ilgili mevzuat uyarınca TTK’nın 376. maddesi kapsamında hazırlanan Raporun okunması ve TTK’nın 376. maddesi uyarınca Şirket’in mevcut durumu ve yükümlülükleri hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,

 

 

 

 1.  

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, mevcut ise, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,

 

 

 

 1.  

Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin Genel Kurul’un onayına sunulması,

 

 

 

 1.  

Mevcut ise 2018, 2019 ve 2020 yılları içerisinde yapılan bağış ve yardımların hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

 

 

 

 1.  

Dilekler ve kapanış.

 

 

 

 

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

 

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

 

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

 

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

 

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

 

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

 

 

İMZASI

 

EK-1: Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Metni

 

ESKİ HALİ

 

Şirketin Unvanı:

 

Madde 2- Şirketin ticaret unvanı "ARTI YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

 

YENİ HALİ

 

Şirketin Unvanı:

 

Madde 2- Şirketin ticaret unvanı "ÇÖZÜM YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

 

 

ESKİ HALİ

 

Şirketin Merkez ve Şubeleri

 

Madde 3- Şirketin merkezi İstanbul ilinde olup, adresi Kuzguncuk Mahallesi Gümüşyolu Cad. No:22 Üsküdar/ İstanbul’dur.

 

Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında Şubeler, irtibat büroları ve mümessillikler kurabilir.

 

Adres değişikliğinde, yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na bildirilir.

 

Şirket'in tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş olması fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.

 

 

YENİ HALİ

 

Şirketin Merkez ve Şubeleri

 

Madde 3- Şirketin merkezi İstanbul ilinde olup, adresi Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Ağaoğlu My Network No:3/15 Ataşehir İstanbul’dur.

 

Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler, irtibat büroları ve mümessillikler kurabilir.

 

Adres değişikliğinde, yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na bildirilir.

 

Şirket'in tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş olması fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.

 

 

ESKİ HALİ

Sermaye ve Hisse Senetleri

 

Madde 7- Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermayeli bir menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak 16.02.2006 tarihinde kurulmuştur.

 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.09.2012 tarih ve 9101 sayılı izni ile Şirket esas sözleşmesinin menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkacak şekilde değiştirilmesine izin verilmiştir.

 

Şirket'in kayıtlı sermayesi 50.000.000 (Elli milyon) TL olup her biri 1 (bir) TL değerinde 50.000.000 (Elli milyon) adet paya bölünmüştür.

 

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kurulundan yeni bir sure için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz.

 

Şirket'in çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiş 10.000.000,00 TL'dir. Bu sermaye her biri 1,00 TL itibari değerde 10.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermayenin 100.000 (Yüzbin) TL'lik kısmı (A) grubu nama yazılı, 9.900.000 (Dokuzmilyondokuzyüzbin) TL'lik kısmı

(B) grubu hamiline yazılı paylardan müteşekkildir.

 

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak koşuluyla çıkarılmış sermayesini artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Bu kararın A grubu imtiyazlı pay sahiplerinin hakları açısından uygulanabilmesi için A grubu imtiyazlı pay sahiplerinin muvafakatı aranır.

 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

 

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1.000 (Bin) oy hakkına, B grubu payların her biri 1 (Bir) oy hakkına sahiptir. Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırılmadığı takdirde, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin muvafakatı olmak kaydıyla çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır. Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde oyda imtiyaz hakkı tanıyan mevcut paylar dışında yeni imtiyaz veren pay çıkarılamaz.

Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ HALİ

Sermaye ve Hisse Senetleri

 

Madde 7- Şirket Sermayesi:

10.000.000,00 (On milyon) TL'dir

 

Bu sermaye her biri 1 (bir) TL değerinde 10.000.000 (On milyon) adet paya bölünmüş olup; bunlardan 100.000 (Yüz bin) adedi nama yazılı (A) grubu hisselerdir. A Grubu Hisselerin tamamı nama yazılıdır. B Grubu 9.900.000 (Dokuz milyon dokuz yüz bin) adet hisse hamiline yazılı ve halka açıktır.

 

Mevcut sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

 

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1.000 (Bin) oy hakkına, B grubu payların her biri 1 (Bir) oy hakkına sahiptir. Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırılmadığı takdirde, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin muvafakatı olmak kaydıyla çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır. Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde oyda imtiyaz hakkı tanıyan mevcut paylar dışında yeni imtiyaz veren pay çıkarılamaz.

 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.