TR
İmtiyazliPaylarHakkindaBilgi

İmtiyazlı Paylar Hakkında Bilgi


Şirketimizin esas sözleşmesinde yer aldığı üzere, ortaklık paylarından 100.000 TL nominal tutardaki A Grubu hisse senetlerinde Genel Kurul’da yönetim kurulu üyelerinin seçiminde her bir payının bin oy hakkı imtiyazı mevcuttur.

Bunu dışında herhangi bir imtiyaz mevcut olmayıp, esas sözleşmemiz gereği yeni imtiyazlı paylarında ihracı mümkün değildir.

Kurumsal Yönetim İlkelerinde oy hakkında imtiyazdan kaçınılması gerektiği belirtilmekle beraber, halka açıklık oranı %99,00 gibi yüksek olan şirketimizde, yönetiminin devamlılığını sağlanabilmesi amacıyla, genel sektör uygulamaları paralelinde, A Grubu hisse senedi sahiplerine tanınan, sadece yönetim kurulu üyelerinin seçiminde oy hakkındaki imtiyaz sürdürülmektedir.

Bunun dışında oy kullanmaya ilişkin ilkelere uyulmaktadır.