TR
KarDagitimPolitikasi

Kar Dağıtım Politikası


Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikalarının belirlenmesine karar vermiştir.

Bu karara istinaden Şirketimizin 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu veilgili mevzuat çerçevesinde, Şirketin mali yapısı, karlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, her yıl oluşacak dağıtılabilir net karın, en az %20’sinin nakden, kalanın ortaklığın sermaye yapısını ve piyasa değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi dağıtımı ve/veya yedeklere ayrılması şeklinde kar dağıtım kararı alınarak Genel Kurul'un bilgisine sunulması şeklinde oluşturulmasına, kar dağıtım politikasının değişen koşullara uygun olarak gözden geçirilebilmesine oy birliği ile karar verildi.